Paul Frank Sensei and Don McGee Sensei perform “Itsutsu No Tachi” of Katori Shinto Ryu Kenjutsu.