Sensei Paul Frank demonstrates the third form of Katori Shinto Ryu’s Tachi Iaijutsu.